rozwiń
niezabudowane działki - Świsłoczany gmina Gródek    - Zobacz pełny opis
2015-09-04

                           OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-09-2015r. o godz. 11:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej  niezabudowane działki ozn. nr ewid. 388/5 o pow. 0,3017 ha i nr geod. 388/6 o pow. 0,3019 ha
należącej do dłużnika: Mieczysław Kazimierz Januszewski
położonej: Świsłoczany, gm. Gródek
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00209699/9]
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania.

nr działki              pow. działki     cena oszacowania      cena wywołania             rękojmia

nr geod. 388/5        0,3017 ha        43.600,00zł        32.700,00zł                   4.360,00zł  

nr geod. 388/6        0,3019ha            59.700,00zł        44.775,00zł                5.970,00zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w  upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081.  
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00  w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 ( Sygn. akt II Co 2390/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

rozwiń
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego - Białystok
2015-10-05

                                   OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  05-10-2015r. o godz. 13:15 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV,  odbędzie się pierwsza licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalango o pow. 28,55 m2 składającego się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC, bez balkonu, usytuowanego na I piętrze w budynku 5 kondygnacyjnym , położonego: 15-349 Białystok, ul.Dubois Stanisława 9/25,
     dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00140842/5]
Suma oszacowania wynosi 132 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  99 300,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 240,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w  upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081 .  
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględnianie
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 2643/15)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl  

rozwiń
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego - Białystok    - Zobacz pełny opis
2015-08-14

                       OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 147237/0


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-09-2015r. o godz. 14:40 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja  własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o łącznej pow. 58,00 m 2, skłądającego się 4-ch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC z przydzieloną piwnicą lokatorską o pow. 3,00 m2
należącego do dłużnika:Andrzej Paszko, Joanna Paszko
położonego: Białystok, ul.Piastowska 3b/85,
wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zachęta"  (Adres spółdzielni:  15-201 Białystok, ul. Warszawska 79 )
dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW: BI1B/00147237/0]
Suma oszacowania wynosi 207 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi    155 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 700,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika   komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg  do godz. 16:00.
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 1958/15)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
działka nr 11/11 - grunty rolne obreb halickie    - Zobacz pełny opis
2015-09-14

                          OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr  BI1B/00125083/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-09-2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza  103 w sali nr XIV,   odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 11/11 o pow. 4273 m2  (grunty rolne), obciążoną służebnością
należącej do dłużnika:Jacek Ostaszewski
położonej: Białystok, ul. Brzegowa (obręb Halickie)  
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
    prowadzi księgę  wieczystą o numerze[NKW: BI1B/00125083/5]
Suma oszacowania wynosi 265 440,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi     176 960,00zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 550,00zł.
wartość służebności obciążającej działkę nr geod. 11/11  wynosi 48.830,00zł
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg  
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 871/15)  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl

rozwiń
działka nr 28/10 - Hryniewicze
2015-08-21

                           OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 129954/0
        Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  21-08-2015r. o godz. 11:45 w   budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się druga licytacja  nieruchomości stanowiącej działkę nr geod. nr geod. 28/10 o pow. 1430 m2, zabudowaną parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym wraz z garażem budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 225 m2 oraz wolnostojącym parterowym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym garażem o pow. użytkowej 50 m2
należącej do dłużników: Robert Zgodziński, Zofia Zgodzińska
położonej: Hryniewicze 26 B, gm. Juchnowiec Kościelny
     dla której  Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
     prowadzi księgę  wieczystą o numerze   [NKW: BI1B/00129954/0]
Suma oszacowania wynosi 709 853,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi  473 236,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 000,00zł.
Rękojmię można uiścić na dwa dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Pekao S.A. 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081
lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godz. 16:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg  
Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (II CO 4139/14) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. www.komornikwyszynska.bialystok.pl.

Strony Internetowe Białystok Created by Rutcom
Strona Główna | Kancelaria | Nieruchomości | Ruchomości | Rewir | Przypisy prawne | Wnioski | Linki | Kontakt